Alles rondom het aanvragen van hulp in deze Coronavirus crisis

14 mei 2020 – Weer een update met informatie over de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus. Wat kunt u doen om alles zo goed mogelijk te regelen voor uw onderneming?

Food for Thought | Alles rondom het aanvragen van hulp in deze Coronavirus crisis

Wat er verandert is; de versoepeling van het urencriterium, de coronareserve voor BV’s die het mogelijk maken om de verliezen over 2020 te verrekenen voor de Vennootschapsbelasting en de overheid heeft een extra Corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven mogelijk gemaakt.

Ook heeft er een uitbreiding van de regeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) plaatsgevonden en een aanpassing in de looptijd van de BMKB-C regeling.

Daarnaast plaatsen wij dagelijks initiatieven van collega-ondernemers op ons online inspiratieplatform horecatrends. Kijk eens of er voor u interessante ontwikkelingen worden gespot! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen en veel succes met alle voorbereidingen voor de gedeeltelijke opening op 1 juni.

Namens het hele team van de Van Spronsen & Partners Groep, Jeroen Boon.

Versoepeling Urencriterium

Ondernemers voor de Inkomstenbelasting hebben recht op onder andere zelfstandigenaftrek, als zij minimaal 1.225 uren per jaar aan hun onderneming besteden. Als gevolg van het sluiten van de onderneming door de maatregelen rondom het corona virus, kan het zijn dat dit urencriterium in gevaar komt. Daarom gaat de Belastingdienst ervan uit dat over de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020 de ondernemers 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Daar is voor deze periode dus geen bewijsplicht voor. Dit helpt met name de zzp-ers die nu thuis zitten omdat er geen opdrachten zijn.

Coronareserve

Voor de BV’s is er een regeling voor het verrekenen van verliezen over 2020 voor de Vennootschapsbelasting. Ondernemingen die in een jaar verlies lijden, kunnen dat verrekenen met de winst uit het voorgaande boekjaar. Dat kan normaal gesproken pas definitief bij de het doen van de aangifte VPB. Dus het verlies van 2020 kan dan pas in 2021 worden gecompenseerd, wanneer de aangifte van 2020 wordt ingediend. Dat vindt het kabinet onwenselijk. Daartoe hebben ze bedacht dat elke BV een fiscale coronareserve kan vormen in 2019. Je kunt dus het verwachte verlies van 2020 in de aangifte VPB van 2019 al verrekenen met deze coronareserve. De coronareserve mag niet hoge zijn dan de winst in 2019, en de coronareserve moet volledig vrijvallen in boekjaar 2020.
Na het vormen van de coronareserve kan je vragen om een lagere voorlopige aanslag 2019.

Extra Corona-overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven met een financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggingskredieten mogelijk. Financiers verstrekken het zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat garant voor 95%, dat wil zeggen een bedrag van € 713 miljoen. De KKC is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie kunnen ondernemers bij financiers terecht. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben.

De banken verstrekken leningen met een maximale rente van 4% en maximale looptijd van 5 jaar. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij KVK voor 1 januari 2019. Voor het KKC melden ondernemers zich bij hun bank of andere kredietverstrekker. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Financiers met een accreditatie voor de BMKB-C (verruiming BMKB in verband met corona) mogen het KKC ook aanbieden. Overige financiers hebben de mogelijkheid om zich via de eerder genoemde BMKB-C te laten accrediteren.

Uitbreiding TOGS

Ondernemers kunnen nu ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Voorheen kon dit alleen op basis van de geregistreerde hoofdactiviteit. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten wat betreft omzetverlies en de vaste lasten.

Lager gebruikelijk loon

Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen volgt zo spoedig mogelijk.

Aanpassing BMKB-C regeling, (bron KVK)

De looptijd van de BMKB-C krediet is verruimd naar maximaal 4 jaar (dit was 2 jaar). Bij leningen geldt een maximum looptijd van 6 jaar, in overleg met de financier. De maximale rente is vastgesteld op 4%.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Hoe werkt de NOW:
• Deel de jaaromzet van 2019 door 4. Je hebt nu de vergelijkende kwartaalomzet 2019
• Bepaal welke 3 kalendermaanden 2020 je omzetverlies valt (dit moeten 3 opeenvolgende maanden zijn in de periode maart 2020 tot en met juli 2020).
• Deel de omzet van de 3 maanden in 2020 dat je omzetverlies claimt door het bedrag van de vergelijkende kwartaalomzet 2019. Het percentage dat hieruit komt is het % omzetverlies.
• Betaal je personeel in deze maanden gewoon door maar alles wat je meer betaalt dan dat je in januari 2020 hebt betaald, komt niet in aanmerking voor subsidie. Het is de nog de vraag of alleen gekeken wordt naar personeel dat in januari heeft gewerkt (in het geval van oproepkrachten), of dat er alleen naar de loonsom wordt gekeken. Meest veilig is op dit moment om, indien u de flexwerkers ook doorbetaalt, alleen de medewerkers door te betalen op basis van de salarissen van januari 2020.
• Het UWV neemt als referteperiode januari 2020, en als in die maand geen loonaangifte is gedaan, november 2019.
• Op basis van het SV loon in deze referteperiode wordt het voorschot van 80% van de NOW uitgekeerd. Dit voorschot is 80% van 90% van 1,3 keer het SV loon (Dit is dus 30% vergoeding werkgeverslasten).
• Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin de subsidie is toegekend dient de werkgever de vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hierbij moet een accountantsverklaring worden gevoegd. Het is hierbij nog onduidelijk wat de voorwaarden voor deze accountantsverklaring zijn. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Dan wordt dus de subsidie berekend over de loonsom van de drie maanden, en daar wordt het reeds betaalde voorschot van afgehaald.
• De voorwaarden van het NOW zullen inhouden dat u geen werknemers mag ontslaan via de ontslagprocedure bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen en u tenminste 20% omzetverlies moet hebben.
• Het omzetverlies wordt niet per maand, maar per 3 maanden bekeken. Je krijgt dus het gemiddelde percentage van de loonsom terug over die drie maanden. Dat betekent dat je dus nooit 100% omzetverlies hebt als je de maanden maart/april/mei neemt, en je in de eerste weken van maart omzet hebt gehad.
• 80% van de subsidie wordt in 2020 uitgekeerd, 20% wordt uiterlijk in het 2e kwartaal 2021 uitgekeerd (24 weken indientermijn plus 22 weken vaststellingstermijn UWV).

Aanvragen uitstel betalingen aan Belastingdienst

Uitstel kan aangevraagd worden op inkomsten-, vennootschap-, omzet- en loonbelasting. Voorlopig voor 3 maanden. Echter bij de belastingdienst staan de seinen op coulance, dit zou betekenen dat per situatie wordt gekeken naar de beste oplossing en er wellicht ruime mogelijkheden zijn.

Uitstel voor de belastingen kunnen worden aangevraagd nadat er een (naheffings)aanslag is opgelegd. Dat wil zeggen u betaalt de loon- en omzetbelasting niet waarna de belastingdienst u een naheffingsaanslag stuurt. Stel dan een brief op waarin u uitstel aanvraagt van betaling en hierbij legt u uit hoe u door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent geraakt. Indien u een aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting hebt ontvangen kunt u ook zo’n brief sturen.
Verzend de brief naar de Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen, of ga naar het portaal van de belastingdienst en log in met DIGID bij de Belastingdienst. Vervolgens kun je om uitstel van betaling verzoeken. Na ontvangst zet de Belastingdienst de invorderingen stop. Beoordeling vindt achteraf plaats.

Aanvragen extra krediet

Via de BMKB (Borgstelling MKB) staat de overheid garant voor de kredieten aan ondernemers. Op deze manier kun je als ondernemer makkelijker geld lenen bij een kredietverstrekker (bijvoorbeeld een bank). In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat wordt verstrekt, dit wordt verhoogd naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en heb jij als ondernemer de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte), met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Deze regeling is voor u als ondernemer beschikbaar via uw bank of kredietverstrekker, tot nu toe hebben banken allemaal een afzonderlijke manier van afhandelen. Neem contact op met uw bank om uit te vinden wat u moet aanleveren voor deze kredietaanvraag.

Verlagen voorlopige aanslag inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting

Wanneer je een lagere of geen winst of een lager inkomen verwacht door de uitbraak van het coronavirus en nu al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020 hebt ontvangen, kunt u het bedrag van uw voorlopige aanslag (laten) wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten via de site van de belastingdienst of vraag uw boekhouder/accountant dit te doen.

Aanvragen uitstel/kwijtschelding van huur

Het is door de maatschappelijke situatie waar we ons in bevinden momenteel niet ongepast om uw verhuurder te benaderen met de vraag hoe dit financieel de komende periode moet verlopen. Neem contact op met uw verhuurder, geef bij hen het volgende aan:
• Dat u door het verplicht sluiten van uw onderneming in verband met de uitbraak van het Coronavirus geen inkomsten hebt en dat u om die reden (verwacht) niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.
• Dat u daarom uw verhuurder verzoekt de betaling van deze maand ofwel te crediteren ofwel een regeling te treffen door bijvoorbeeld betalingen uit te stellen.

Energiekosten verlagen en aanpassen van de voorschotnota

Om uw vaste lasten als energie zo laag mogelijk te houden in de aankomende periode zijn er een aantal dingen die u kunt doen:
• Alle koelingen en andere energie verbruikende opslagplekken leeghalen en uit doen (noteer hierbij alle producten i.v.m. eventuele regeling vanuit de verzekering of de overheid).
• Maak keukenmachines schoon en zet deze uit.
• Pas je voorschotnota aan door contact op te nemen met je energieleverancier. Overleg met hen de genomen maatregelen en een passend termijnbedrag, u kunt ook overleggen over een mogelijke betalingsregeling.

Hypotheek particulieren

De banken bieden ook de mogelijkheid om de aflossing en rente van je hypotheek op je eigen woning op te schorten. Omdat niet alle banken dit op dezelfde manier doen, is het advies contact te zoeken met je eigen bank, indien je gebruik wil maken van de faciliteiten.

Aanvragen Tegemoetkoming Schade COVID-19

Sinds vrijdag 27 maart 16.30 uur kunnen de aanvragen voor de Tegemoetkoming Schade COVID-19 worden ingediend. Om de aanvraag in te dienen zijn onderstaande gegevens nodig:
• Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
• het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
• de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
• het bankrekeningnummer van uw onderneming;
• het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
• uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;
• Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. Deze kunnen echter wel worden opgevraagd bij controles. Een machtigingsformulier vindt u hier.

Wij wensen u in deze tijd veel sterkte en wijsheid, wij staan voor u klaar als u hulp nodig heeft en wij zullen u verder informeren zodra er meer bekend is.

Van Spronsen & Partners is een horeca-adviesbureau voor de gastvrijheids- en vrijetijdsindustrie. Het bedrijf is 34 jaar actief binnen deze branche en gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, conceptontwikkeling, rendementsverbeteringen, horecavisies en -beleid, managementondersteuning en marketing & communicatie. Onze collega’s van Rollema & Partners en Van Spronsen Salaris bieden ook horeca-administratie en salarisadministratie speciaal voor de gastvrijheidsbranche.

Meer Blogs
28 september 2023 - Angelique van Laar vertelt hoe hoog het onbelaste gedeelte van de reiskostenvergoeding in 2023 is. Je mag de...
26 september 2023 – Een blog van Leonie van Spronsen, over de mogelijkheid die er ligt voor restaurants om de buurt waarin ze...
19 september 2023 - Een blog van Marjolein van Spronsen over wiens probleem het is als je gasten komen klagen. Een...
14 september 2023 – Een blog van Leonie van Spronsen, over een recente ervaring die ze had in een hotel waar ze zakelijk ging...
12 september 2023 – Een blog van Robin van Spronsen, over hoeveel McDonald’s vestigingen in Nederland glutenvrije opties...
07 september 2023 – Een blog van Leonie van Spronsen, over de opgave die er voor de horeca ligt met betrekking tot...
05 september 2023 – Een blog van Robin van Spronsen, over hoe simpel het is om je gasten met veel voedselintoleranties of...
31 augustus 2023 – Een blog van Leonie van Spronsen, over een recente ervaring aan boord bij de KLM die haar deed herinneren dat...
29 augustus 2023 – Robin van Spronsen blogt over hoe belangrijk online aanwezigheid is voor restaurants, om in contact te...
25 augustus 2023 – Robin van Spronsen blogt over een Italiaanse pub in een klein dorpje, dat glutenvrije en veganistische...
17 augustus 2023 – Een blog van Niek Timmermans over horecaconcepten die zo ver zijn met automatisering, dat je er geen mens...
15 augustus 2023 – Robin van Spronsen blogt over hoe het is om met voedselintoleranties op een autovakantie te gaan. Kunnen...
10 augustus 2023 – Een blog van Marjolein van Spronsen, een babyboomer, met als onderwerp je hotel boomer proof maken, met het...
08 augustus 2023 – Robin van Spronsen blogt over hoe duidelijk je moet aangeven dat je bepaalde voedselintoleranties hebt....
27 juli 2023 – Leonie van Spronsen blogt over hoe normaal we het vinden om vooraf te betalen (een jaar van tevoren!) voor een...
21 juli 2023 – Robin van Spronsen blogt over hoe ze de eerste keer uit eten ging nadat ze de lijst met voedselintoleranties te...
12 juli 2023 – Leonie van Spronsen blogt over de modetrend: ‘Quiet Luxury’. Wat kan de horeca met deze...
08 Juni 2023 - Adviseur Leonie van Spronsen blogt over wie de horecaondernemer loonsverhoging geeft in de tijd van stijgende...
31 mei 2023 – Een blog van adviseur Niek Timmermans over de noodzaak van automatisering in de...
12 april 2023 – Leonie van Spronsen blogt over een kleine blurb die ze tegen kwam in een tijdschrift over ‘Caviar Bumps’,...
22 Maart 2023 – Een blog van Marjolein van Spronsen met een idee voor op het terras: een Bicicletta bar! Bicicletta Bar voor...
15 februari - Een blog van Leonie van Spronsen waarin zij bespreekt wat het sportevenement-effect is op de hotellerie en...
8 februari 2023 – Een blog van Niek Timmermans met een toelichting op hetgeen hij tijdens de podcastserie ‘alledaagse...
11 januari 2023 - Marjolein van Spronsen blogt over de oude Japanse techniek van het dry-aging van vis, er zijn zelfs viszaken in...
4 Januari 2023 – Niek Timmermans blogt over practice what you preach met betrekking tot duurzaamheid. Na een lange wandeling...
7 december 2022 - Marjolein van Spronsen blogt over het fenomeen, laptoppen! Zijn halve ‘pods’ tegen een muur een...
30 November 2022 – Leonie van Spronsen blogt in deze serie over kleine en grote acties die hoteliers en horecaondernemers...
23 November 2022 - Niek Timmermans blogt over het nut van een haalbaarheidsonderzoek. Als ondernemer of aspirant-ondernemer...
17 November 2022 - Leonie van Spronsen blogt in deze serie over kleine en grote acties die hoteliers en horecaondernemers...
10 februari 2022 – Onze collega Cas van Vuure blogt over hoe robotbezorgers de pakket- en voedselbezorging in de toekomst...
2 februari 2022 – Marjolein van Spronsen blogt over een initiatief uit Californië waar horecabedrijven een ‘plate pass...
7 januari 2022 - Leonie van Spronsen over het ervaren van ondernemerschap. Dat is 35 jaar ondernemen Vandaag, 7 januari...
21 december 2021 – Leonie van Spronsen maakt de balans op van 2 jaar horeca in een pandemie. Horeca: zullen we proberen...
1 oktober 2021 - In deze blog schrijft Leonie van Spronsen over dat het tijd is dat de horeca, leisure & cultuur weer gaan...
8 juli 2021 – Leonie van Spronsen blogt over een ijzersterk restaurantconcept van oorsprong uit Parijs, maar met nu ook...
1 april 2021 – Marjolein van Spronsen blogt over een potentiële nieuwe gast, de hond! Alhoewel de focus door Covid-19 bij...
12 maart 2021 – Leonie van Spronsen blogt over het fenomeen ‘Dark Kitchens’. Momenteel is het nog vooral op de fastfood en...
11 maart 2021 – Marguerita Vogelsang blogt over de Dark Kitchens, zij denkt dat het niet de vraag is of de trend...
10 maart 2021 – Niek Timmermans doet een oproep om de horeca nog even door de laatste weken van de lockdown te helpen en...
9 maart 2021 - Leonie van Spronsen blogt over het volledig zat zijn van de horeca lockdown. Ze heeft zoals velen onder ons zin...
4 maart 2021 – Niek Timmermans blogt over het feit dat inzicht in je liquiditeit nu belangrijker is dan ooit, ook dadelijk...
25 februari 2021 – een blog van Leonie van Spronsen over Iced Coffee, enorm populair in Amerika waar het zelfs tijdens...
22 februari 2021- Het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met...
22 februari 2021- De TVL (tegemoetkoming vaste lasten) betreft een belastingvrije tegemoetkoming voor mkb ondernemers...
8 februari 2021 – Leonie van Spronsen blogt over contactloze gastvrijheid in het vakantiepark 2.0. We worden er...
25 januari 2021 – Adviseur Niek Timmermans, blogt over wat gemeenten kunnen doen om, zodra de horecasluiting...
12 januari 2021 - Leon Kortstra blogt over wild op tafel zetten in het wildseizoen. In een tijdsbeeld waarin we onze...
6 januari 2021 – Marguerita Vogelsang blogt over wandelingen door steden onder het genot van een warm drankje zoals...
11 december 2020 – Leonie van Spronsen stelt voor dat degene die het zich kunnen permitteren deze kerst eens echt ontspannen...
25 november 2020 - De Tegemoetkoming Vaste Lasten betreft een belastingvrije tegemoetkoming voor mkb ondernemers. De...
13 november 2020 - Het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met...
15 oktober 2020 - Een blog van Hans van Spronsen waarin hij zich afvraagt hoe we er in Nederland voor kunnen zorgen dat de horeca...
7 augustus 2020 – Leonie van Spronsen blogt over een nieuwe dranklijn dat uit Amerika komt en nu ook op de Nederlandse markt te...
7 mei 2020 - Leonie van Spronsen blogt over ondernemen terwijl het coronavirus nog onder ons is. De eerste reserveringen zijn al...
9 april 2020 – Weer een update met informatie over de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus. Wat kunt u doen om...
18 maart 2020 – Marjolein van Spronsen blogt over ondernemerschap & het coronavirus. Ze geeft voorbeelden uit het...
31 janauri 2020 - Leonie van Spronsen blogt over het tankstation, wat gaan we doen met de tankstations als er steeds meer...
19 november 2019 – Niek Timmermans blogt over de hippe collabs & crossovers. Hoe hip en populair zijn deze begrippen in...
14 november 2019 – Marjolein van Spronsen blogt over het duurzaam ontbijten in hotels. Ze gelooft niet meer zo in grote...
28 oktober 2019 - Marjolein van Spronsen over de ontwikkelingen op het gebied van vegetarische burgers… Zij vraagt zich af...
22 oktober 2019 – Niek Timmermans geeft zijn visie op ontwikkelingen langs de Noordzeekust. Regelmatig wordt mij...
1 oktober 2019 – Nick ten Hove blogt over de ouderwetse etiquette in de horeca, soms zelfs een beetje vrouwonvriendelijk. Dit...
27 september 2019 – Niek Timmermans blogt over praktische gevolgen van het rookverbod in de rookruimtes van de horeca, dat...
26 juli 2019 – David Maartense blogt over hoe je creatief kunt omgaan met publiciteit rondom de horeca. Een ondernemer uit...
23 juli 2019 – Guido Verschoor geeft zijn visie op de binnenstad bekeken door zijn horecabril. Horecabril Zoals bekend...
22 juli 2019 – Niek Timmermans blogt over een poster om personeel te werven, waar hij tegenaan liep. Iedere uiting is een vorm...
20 juni 2019 – Voorpret is een deel van de belevenis toch? Marjolein van Spronsen blogt over hoe je als hotel onderdeel kunt...
13 juni 2019 – Wel of niet samenwerken met influencers? Betalen voor een fotootje, blog of vlog klinkt verleidelijk maar moet...
7 juni 2019 - Lennert Rietveld blogt over de worsteling van kleinschalige hotelbedrijven met het gebruik van marketing en het...
23 mei 2019 – Niek Timmermans blogt over boulderen. Hij hoorde erover en is het gaan proberen en heeft daarna de rest van zijn...
22 mei 2019 – Vera Rauwerda blogt over duurzame initiatieven, natuurlijk zijn niet alle initiatieven voor elk concept...
17 mei 2019 – Algoritmes die in de toekomst een recensie over je bedrijf schrijven? Wie weet! David Maartense blogt over...
15 mei 2019 - Micha blogt over hoe de millennial ‘beleving’ in horeca ondernemingen ervaart. Ook zij genieten van...
9 mei 2019 – Guido Verschoor geeft op basis van de cijfers een devies aan horecaondernemers: “let me entertain...
6 mei 2019 – Demi Poppe blogt over de flexibele hotelaccommodaties, in haar ogen een duurzaam hotelconcept voor de toekomst....
1 mei 2019 – Nick ten Hove blogt over de enorme populariteit van speciaalbieren en het effect op de marketing van de...
18 april 2019 – David Maartense blogt over de eco labels in de toeristische sector. Wat zegt zo’n eco label nou eigenlijk...
16 april 2019 – Marjolein van Spronsen blogt over dat je altijd om een review mag vragen… ter plekke, persoonlijk, in een...
12 april 2019 – Bart van Beest blogt over gastvrijheid inzake het betalingsverkeer. Natuurlijk begrijpt hij de...
10 april 2019 – Nick ten Hove blogt over de term ‘horecatijgers’ en geeft het voorbeeld van de campagne voor het werven van...
8 april 2019 – Naar aanleiding van berichten dat horeca oprukt in binnensteden en shoppingmalls, vaak ten koste van retail,...
5 april 2019 – Vera Rauwerda blogt over het inzetten van robots in de horeca naar aanleiding van een bezoekje aan Mr. Mofongo in...
4 april 2019 - In samenwerking met www.horecatrends.com verzorgt Lennert Rietveld trendpresentaties voor horeca-en...
2 april 2019 – Demi blogt over het uitsterven van fooi in de Nederlandse horeca. Wat zijn hier de oorzaken van? Het...
Leiden, 1 april 2019 - Micha blogt over het vooroordeel dat veel mensen hebben bij het gedrag van gamers. Kunnen e-sport cafés...
Leiden, 22 maart 2019 - De afgelopen 10 jaar is het aantal pannenkoekenrestaurants in Nederland toegenomen van 321 naar 390...
21 maart 2019 - Niek Timmermans blogt over het nut, of beter gezegd, de noodzaak van een leisurevisie. Waarom je niet vanuit...
4 maart 2019 – Nick ten Hove blogt over 0.0% bier. Toen hij vroeger achter de bar stond was Spa Rood verreweg het populairste...
25 februari 2019 – David Maartense blogt over een nieuw verschijnsel in de bezorgmarkt. De virtuele restaurants, ook wel...
25 februari 2018 – Guido Verschoor, senior adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca-advies, blogt over het effect...
15 februari 2019 – Guido Verschoor reageert op een artikel waarin de gegevens werden gebruikt van zijn onderzoek...
7 februari 2019 –David Maartense blogt over sociale media en het gebruik van de juiste kanalen. Welke social media platform...
30 januari 2019 – Vera Rauwerda blogt over dat zij ouderwetse maar zeker erg gezellig concepten ziet ontstaan in de...
28 januari 2019 – Guido Verschoor blogt over hotelbeleid door gemeentes, alhoewel hij signaleert dat er steeds meer...
10 januari 2019  – Niek Timmermans blogt over Virtual Reality Gaming locaties, welk type heeft de toekomst? Levensduur...
7 januari 2019 – Lennert Rietveld vraagt zich in deze blog af of mensen in de horeca willen werken in een bedrijf waar alles al...
31 december 2018 – Guido Verschoor blogt over vleesconsumptie of met name de niet-vleesconsumptie dat een ‘hot’ item is...
27 december 2018 – Demi Poppe blogt over storytelling als reclame uiting en hoe kun je dat in de horeca toepassen? De emo...
24 december 2018 – De laatste blog voor onze organisatie van Mike Adam. Hij gaat de komende periode afstuderen en werken in de...